Błąd
  • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
7GIDH KEJA PDF Drukuj Email


7 Gda?ska Integracyjna Dru?yna Harcerska Keja powsta?a w marcu 1994 roku w Dziennym O?rodku Adaptacyjnym dla Dzieci i M?odzie?y w Gdyni. Jako dru?yna Nieprzetartego Szlaku (NS). Pierwszym pe?ni?cym obowi?zki dru?ynowego zosta? Darek G?odowski, ktry pod czujnym okiem dh. Miros?awy Jezior prowadzi? pierwsze zbirki. W wakacje 1994r. odby? si? pierwszy obz harcerski w Nasicznym w Bieszczadach, po ktrym nast?pi? trudny rok pracy: zdobywanie numeru oraz imienia dru?yny. W tym roku przyszed? druh Marek Kaczanowski ktry zosta? wielce panuj?cym nam dru?ynowym na najbli?sze lata. Wakacje 1995 roku by?y jedne z prze?omowych to w?a?nie dzi?ki dh. Markowi my cywile b?d?cy na obozie obok postanowili?my wst?pi? do Kei. I tak 14 wrze?nia 1995 roku narodzi?a si? 7 Gda?ska Integracyjna Dru?yna Harcerska Keja. Na pierwsza zbirk? przysz?o kilkadziesi?t osb. Nie min??o wiele czasu bo ju? miesi?c p?niej Keja przygotowywa?a Manewry Techniczno Obronne NS-u. No i zacz??a si? ci??ka praca dh. Marka oraz naszych starszych kolegw z dru?yny, ktrzy w?o?yli du?o pracy i serca ?eby zrobi? z nas prawdziwych harcerzy!!!! UDA?O IM SI?. (ale o tym p?niej).
Nied?ugo po manewrach ju? w listopadzie mogli?my si? pokaza? w ca?ej krasie na naszym pierwszym wsplnym rajdzie ?ladami Polsko?ci Gda?ska Mieli?my wtedy okazje wys?ucha? wspomnie? druha Stefana Mirowskiego, ktry odwiedzi? nasza tras?. Potem by?o pierwsze zimowisko naszej dru?yny Centrum Badan Kosmicznych na ktre pojechali?my wsplnie z naszymi przyjaci?mi z innych dru?yn NS-u. Czas szybko leci i ani si? obejrzeli?my a by? ju? czerwiec i biwak dru?ynowy w Olpuchu gdzie po ca?orocznej pracy cz??? osb z?o?y?a przyrzeczenie harcerskie. Wakacje 1996 to oczywi?cie obz w naszych ukochanych Bieszczadach i w Nasicznym Wyspa Skarbw. I tak to si? zacz??o! Pierwszy wsplny rok by? ci??ki - ale wiele nas nauczy? zbli?y? do siebie i po obozie stanowili?my ju? prawdziwa rodzin?. Od tego momentu min??o prawie 15 lat. Od tych wakacji do teraz wydarzy?o si? w ?yciu naszej dru?yny wiele: co roku obozy (w 97 i 98 roku w Nasicznym Pacyfik, Szkocja , w 99 w Olpuchu Wikingowie w 2000 znowu w naszych kochanych Bieszczadach Mohikanie, w 2001, 2002 i 2003 Czernica i obozy Sherwood,Hellada i Wielka Gra.) Obz w 10 rocznice istnienia znw w naszych Bieszczadach (gdzie odby? si? nasz pierwszy obz) nosi? tytu? Bieszczadzkie Anio?y. 2005 i 2006 to znw nasza stara dobra Czernica i obozy Puszcza oraz Odkrywcy skarbu. Rok 2007 to najwi?ksze wyzwanie z jakim do tej pory si? mierzyli?my czyli NIE MA RZECZY NIEMO?LIWYCH Korona Gr Polski (w wyprawie bierze udzia? 25 osb w tym 12 z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? wyjazd ko?czy si? sukcesem czyli zdobyciem 28 najwy?szych szczytw pasm grskich w Polsce). Rok 2008 to nagroda Specjalna na X KOLOSACH - Oglnopolskich spotkaniach podr?nikw, ?eglarzy i alpinistw za zdobycie Korony Polski. Ten rok to tak?e kolejna wyprawa czyli G?wny Szlak Beskidzki wiod?cy z Ustronia ?l?skiego do Wo?osatego zostawiaj?c w nogach 512 km (w wyprawie wzi??o udzia? 16 osb w tym 8 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualn?). Uczestniczyli?my w wielu rajdach miedzy innym: Rod?o, Desperados, Rajdzie ?ladami Polsko?ci Gda?ska a nast?pnie Przesz?o?ci Gda?ska, Rajdzie Bieszczadzkim ktry wygrali?my 2 razy a w nagrod? organizowali?my go. Od dziesi?ciu lat w czasie ferii zimowych je?dzimy w gry Opawskie na Harcerski Rajd Zimowy G?ucho?azy, 5 razy zwyci??aj?c tras? na ktrej byli?my . Zawi?zali?my tam wiele przyja?ni. Dzi?ki temu rajdowi znani jeste?my rozpoznawani w ca?ej Polsce. Uczestniczyli?my na zaproszenie skautw niemieckich w festiwalu skautowym w Hamburgu . Organizowali?my trasy integracyjne na ro?nych rajdach np. Rod?o. Od siedmiu lat organizujemy trasy na Rajdzie ?ladami Przesz?o?ci Gda?ska.
W roku 2003 po drugi przygotowali?my tras? integracyjna (od zuchw po NS, by?o wspaniale). Gdzie? w mi?dzyczasie (cho? nie tak dawno) zmieni? si? dru?ynowy - dh. Marek ust?pi? m?odszym ale jest nadal w Kei (2001r.). Nowym dru?ynowym zosta?em Maciej ??gu? ??gowski. Nikt ju? nie policzy biwakw w ktrych brali?my udzia? oraz tych, ktre organizowali?my, gdzie pog??biali?my nasze umiej?tno?ci oraz zacie?niali?my nasze przyja?nie. Pi?ciokrotnie brali?my udzia? w rejsie po Morzu Ba?tyckim. Cztery razy (w 2001, 2002, 2003 oraz 2007 roku) na harcerskim ?aglowcu Zawisza Czarny a w 2004 na Kapitanie G?owackim. Rok 2005 i nasza najwi?ksza morska przygoda rejs ?aglowcem Pogoria po Morzu ?rdziemnym. W czasie rejsw przeszli?my prawdziw? szko?? ?ycia, bawi?c sie przy tym wspaniale. W czasie rejsw wchodzili?my do wielu portw np.; Kalskrony i Karlsham w Szwecji oraz Visby na Gotlandi,Nexo i Rene na Bornholmie, Kopenhadze oraz Sasinc na wyspie Rugia. Na morzu ?rdziemnym odwiedzili?my porty w Imperi, Livorno, Genua uda?o nam si? dotrze? tak?e do Florencji i Pisy. Zwijali?my tak?e do Polskich portw: w Helu, Ustce, ?winouj?ciu oraz Trzebie?y. W pierwszych trzech rejsach towarzyszy?a nam 27 DH im. Krzysztofa Kolumba z Dziennego O?rodka w Sopocie. Pierwsz? nasz? wielk? wypraw? by? trekking w Alpach Julijskich le??ce na terenie S?owenii, gdzie zdobyli?my najwy?szy szczyt Triglaw (2864 m.n.p.m.). Przez te 15 lat przez Keje przewin??o si? ponad 150 osb a mo?e i wi?cej kt? ich teraz zliczy?!! Obecnie moja dru?yna liczy 30 osb, w tym 15 osb z niepe?nosprawno?ci? intelektualna w wieku od 24 do 50 lat. Druga cz??? to m?odzie? szkolna oraz studenci z terenu trjmiasta w wieku od 11 do 25 lat. Do dru?yny nale?? tak?e podopieczni ?wietlicy Socjoterapeutycznej Nadzieja dzia?aj?cej przy naszym o?rodku. Keja jest jedn? z najpr??niej dzia?aj?cych dru?yn Nieprzetartego Szlaku w Chor?gwi Gda?skiej. Pomagamy w organizacji wielu imprez nie tylko harcerskich. Miedzy innymi festynw rodzinnych, zawodw sportowych dla osb niepe?nosprawnych, przegl?dw teatralnych, zlotw, rajdw oraz pokazw. W obozach organizowanych przez nas uczestnicz? r?ne dru?yny z naszego hufca. Dzi?ki temu m?odzie? z tych dru?yn mo?e nauczy? si? tolerancji w stosunku do drugiego cz?owieka. M?odzie? ma bowiem okazje stwierdzi? ?e osoba z niepe?nosprawno?ci? intelektualna jest taka sam? osoba, harcerzem, harcerka jak oni, tak samo prze?ywa to co sie dzieje, ma takie same uczucia i potrzeby. Od kilku lat wsplnie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Promyk prowadz?cym o?rodek przy ktrym dzia?amy prowadzimy program Niepe?nosprawni w warunkach ekstremalnych, za ktry Stowarzyszenie otrzyma?o nagrod? Gdynia bez barier.

Odwied? nasz profil, polub nas!